دسته‌بندی نشده

tend18

سطح زبان انگلیسی شما سطح Tend18 شما می‌توانید محتوای اساسی موضوعات ملموس یا انتزاعی در یک متن پیچیده، از جمله بحث فنی در تخصص خود را درک کنید و بدون مکس و راحت با یک فرانسوی زبان صحبت کنید. ثبت‌نام در ناتوس

tend15

سطح زبان انگلیسی شما سطح Tend15 شما میتوانید هنگامی که از زبان واضح و استاندارد استفاده می شود نکات اصلی یک بحث را در مورد محل کار، مدرسه و اوقات فراغت درک کنید و در اکثرموقعیت‌های زبانی به هنگام سفر به کشور فرانسه زبان، مستقل باشید. ثبت‌نام در ناتوس

tend13

سطح زبان انگلیسی شما سطح Tend13 شما میتوانید هنگامی که از زبان واضح و استاندارد استفاده می شود نکات اصلی یک بحث را در مورد محل کار، مدرسه و اوقات فراغت درک کنید و در اکثرموقعیت‌های زبانی به هنگام سفر به کشور فرانسه زبان، مستقل باشید. ثبت‌نام در ناتوس

tend11

سطح زبان انگلیسی شما سطح Tend11 شما میتوانید هنگامی که از زبان واضح و استاندارد استفاده می شود نکات اصلی یک بحث را در مورد محل کار، مدرسه و اوقات فراغت درک کنید و در اکثرموقعیت‌های زبانی به هنگام سفر به کشور فرانسه زبان، مستقل باشید. ثبت‌نام در ناتوس

tend8

سطح زبان انگلیسی شما سطح Tend7 شما میتوانید جمالت مجزا و عبارات پرکاربرد مربوط به اتفاقات روزمره )مانند اطالعات شخصی و خانوادگی، خرید، کار و غیره( را درک کنید و توصیفات ساده ای در مورد نیازهای اصلی و محیط پیرامون خود انجام دهید. ثبت‌نام در ناتوس

tend5

سطح زبان انگلیسی شما سطح Tend5 شما می توانید برخی از عبارات آشنا و روزمره را که در موقعیتهای ارتباطی مکرر استفاده می شود و همچنین اظهارات بسیار ساده ای را که برای برآوردن برخی نیازهای مشخص در زندگی اجتماعی استفاده می شود ، درک کنید و برخی از آنها را تولید کنید. ثبت‌نام در …

tend5 ادامه مطلب »

tend3

سطح زبان انگلیسی شما سطح Tend3 شما می توانید برخی از عبارات آشنا و روزمره را که در موقعیتهای ارتباطی مکرر استفاده می شود و همچنین اظهارات بسیار ساده ای را که برای برآوردن برخی نیازهای مشخص در زندگی اجتماعی استفاده می شود ، درک کنید و برخی از آنها را تولید کنید. ثبت‌نام در …

tend3 ادامه مطلب »

tend1

سطح زبان انگلیسی شما سطح Tend1 شما می‌توانید برخی از عبارات آشنا و روزمره را که در موقعیت‌های ارتباطی مکرر استفاده می شود و همچنین اظهارات بسیار ساده ای را که برای برآوردن برخی نیازهای مشخص در زندگی اجتماعی استفاده می شود، درک کنید و برخی از آنها را تولید کنید. ثبت‌نام در ناتوس

اسکرول به بالا

شرکت
در تعیین سطح

شرکت در تعیین سطح آنلاین